Obchodní podmínky

Smluvní strany

Cybersecurity Help s.r.o., IČ:03828328,
se sídlem Tyršova 1832/7, Nové Město (Praha 2), 120 00 Praha , zaps. v OR vedeném
městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 238442 dále jen SPOLEČNOST

a

fyzická nebo právnická osoba, která využívá nebo si přeje využívat Cyber Security Help SaaS služby, dále jen: ZÁKAZNÍK, se dohodli na následujících podmínkách:

Definice

Dohoda

Tato dohoda: Dohoda o Cyber Security Help SaaS. Tato smlouva se řídí Zákonem České republiky.

Software-as-a-Service

Software-as-a-Service řešení, (SaaS), vyvinuté a poskytované SPOLEČNOSTÍ a je určeno k monitorování informačních bezpečnostních hrozeb a zjištění potenciálních problémů se zabezpečením v síťovém prostředí ZÁKAZNÍKA.

ZÁKAZNÍK

Zákazníkem je fyzická nebo právnická osoba, která využívá nebo si přeje využívat Cyber Security Help SaaS služby.

Údaje ZÁKAZNÍKA

Údaje ZÁKAZNÍKA jsou, mimo jiné, informace zpracovávané a/nebo generované Saas řešením, jménem ZÁKAZNÍKA, a uchovávané SPOLEČNOSTÍ. Údaje ZÁKAZNÍKA mohou obsahovat digitální informace, včetně ale bez omezení na čísla, texty, grafiky, fotografie, software nebo jiné informace. Údaje zákazníka jsou zpracovány podle ochrany osobních údajů uvedených zde.

Služba

Služba je hostovanou verzí služeb poskytovaných SPOLEČNOSTÍ, které jsou instalovány a provozovány ze serverů udržovaných a zajištěných SPOLEČNOSTÍ a jsou přístupné pouze přes internet.

Registrace

Na webové stránce https://www.cybersecurity-help.cz můžete požádat o registraci do jakéhokoliv SaaS řešení. Po registraci REGISTROVANÝ UŽIVATEL zůstane registrovaný, dokud se REGISTROVANÝ UŽIVATEL nerozhodne registraci zrušit na webové stránce. Během registračního období je REGISTROVANÉMU UŽIVATELI udělen přístup k použití Služby. REGISTROVANÉMU UŽIVATELI budou účtovány ceny podle cen a balíčků, které mohou být vybrány z profilové stránky REGISTROVANÉHO UŽIVATELE.

REGISTROVANÝ UŽIVATEL

REGISTROVANÝ UŽIVATEL je ZÁKAZNÍK, který se oficiálně zaregistroval do SaaS řešení na webové stránce https://www.cybersecurity-help.cz

Obchodní podmínky

Pravidla chování

· a. Obsah, materiál nebo akce, které porušují tyto podmínky, nejsou povoleny. Souhlasem s těmito podmínkami se zavazujete k dodržování následujících pravidel:

 • i. Nevykonávejte nezákonné činnosti.
 • ii. Nevykonávejte činnosti, které zneužívají děti, poškozují je nebo hrozí jejich poškozením.
 • iii. Nezasílejte nevyžádanou poštu. Nevyžádaná pošta zahrnuje nechtěné nebo nevyžádané hromadné e-maily, příspěvky, žádosti o kontakt, SMS (textové zprávy) nebo rychlé zprávy.
 • iv. Veřejně nezobrazujte nevhodný obsah nebo jiné materiály (včetně například nahoty, krutosti, pornografie, grafického násilí nebo trestné činnosti) ani služby nepoužívejte ke sdílení takového obsahu.
 • v. Nevykonávejte aktivitu, která je falešná nebo zavádějící (např. žádosti o peníze na základě falešných důvodů, předstírání jiné totožnosti, manipulace se službami za účelem zvýšení počtu přehrání nebo ovlivňování pořadí, hodnocení a komentářů).
 • vi. Záměrně neobcházejte omezení přístupu nebo dostupnosti služeb.
 • vii. Nevykonávejte aktivitu, která může poškodit vás, služby nebo ostatní uživatele (např. přenos virů, stalking, nenávistné vyjadřování či podpora násilí vůči druhým).
 • viii. Neporušujte práva ostatních uživatelů (např. neoprávněné sdílení hudby nebo jiných materiálů, na které se vztahují autorská práva, opětovný prodej nebo další distribuce map Bing či fotografií).
 • ix. Nevykonávejte aktivitu, která porušuje soukromí ostatních uživatelů.
 • x. Nepomáhejte ostatním porušovat tato pravidla.

b. Vynucení. Vyhrazujeme si právo zamítnout váš obsah, pokud překračuje limity úložiště nebo velikosti souboru povolené službou. Pokud porušíte jakoukoli z povinností uvedených v oddíle 3(a) výše nebo jinak závažným způsobem porušíte tyto podmínky, můžeme proti vám podniknout kroky včetně (mimo jiné) okamžitého zastavení poskytování služeb nebo ukončení registrovaného účtu z řádného důvodu nebo zablokování doručování komunikace (například e-mailů nebo okamžitých zpráv) do a ze služeb. Vyhrazujeme si právo váš obsah kdykoli zablokovat nebo jej odebrat ze služeb, pokud zjistíme, že porušuje rozhodné právo nebo tyto podmínky. Při šetření domnělých porušení těchto podmínek si SPOLEČNOST vyhrazuje právo zkontrolovat váš obsah. Služby však nemonitorujeme a nepokoušíme se o to.

Platební podmínky

Pokud si zakoupíte službu, vztahují se na váš nákup tyto platební podmínky, a vy s nimi souhlasíte.

· a. Poplatky. Pokud je některá část služeb zpoplatněna, zavazujete se příslušný poplatek uhradit. Pokud není uvedeno jinak, požadovaná cena za služby zahrnuje veškeré příslušné daně. Neobdržíme-li od vás částku včas a v plné výši, můžeme pozastavit nebo zrušit služby. Pozastavení nebo zrušení služeb z důvodu nezaplacení může vést ke ztrátě přístupu k účtu a možnosti použití účtu a jeho obsahu.

· b. Váš fakturační účet. Při registraci do služby budete požádáni o poskytnutí údajů o způsobu platby, který použijete k úhradám poplatků za službu. Vaše fakturační údaje a způsob platby jsou dostupné a lze je změnit na webu SPOLEČNOSTI. Kromě toho povolujete SPOLEČNOSTI používat veškeré aktualizované fakturační údaje týkající se vašeho vybraného způsobu platby poskytované bankou, u které je veden váš účet, nebo příslušnou platební sítí. Zavazujete se, že budete své fakturační a kontaktní údaje udržovat tak, aby byly vždy aktuální. Změny vašeho fakturačního účtu neovlivní poplatky účtované vašemu fakturačnímu účtu do doby, než jsme mohli na změny vašeho fakturačního účtu přiměřeně zareagovat.

· c. Účtování. Poskytnutím údajů o způsobu platby SPOLEČNOSTI (i) prohlašujete, že jste k použití poskytnutého způsobu platby oprávněni a že veškeré vámi uvedené fakturační údaje jsou pravdivé a přesné; (ii) opravňujete SPOLEČNOST k tomu, aby vám účtovala poplatky za služby nebo dostupný obsah k úhradě pomocí vašeho způsobu platby; a (iii) opravňujete SPOLEČNOST k tomu, aby vám účtovala použití veškerých placených součástí služeb, ke kterým jste se zaregistrovali v době platnosti těchto podmínek. Jak bylo uvedeno, fakturovat můžeme (a) předem; (b) v době nákupu; (c) krátce po nákupu nebo (d) pravidelně v případě, že se jedná o opakované předplacené služby. Poplatky za služby vám smíme účtovat až do vámi schválené výše. O jakékoli změně účtované částky budete v případě opakovaných předplacených služeb předem informováni. Můžeme vám současně za několik předchozích účtovacích období účtovat částky, které předtím nebyly zpracovány.

· d. Opakované platby. Pokud si SLUŽBY zakoupíte na bázi předplatného (např. měsíčně, každé tři měsíce nebo ročně (podle toho, co je relevantní)), berete na vědomí a souhlasíte, že povolujete opakované platby; takové platby budou SPOLEČNOSTÍ prováděny vámi zvoleným způsobem v opakovaných intervalech, se kterými jste souhlasili, a to do ukončení předplatného služby vámi nebo SPOLEČNOSTÍ. Povolením opakovaných plateb opravňujete SPOLEČNOST ke zpracování takových plateb buď ve formě elektronických debetních převodů či převodů částek, ve formě elektronického inkasa z vámi určeného účtu. Poplatky za předplatné jsou obecně fakturovány nebo účtovány před příslušným obdobím předplatného. Pokud je jakákoli platba vrácena neuhrazená nebo pokud dojde k zamítnutí transakce z kreditní karty nebo podobné transakce, SPOLEČNOST nebo její poskytovatelé služeb si vyhrazují právo strhnout jakýkoli příslušný poplatek za vrácení položky, zamítnutí nebo nedostatečné prostředky a takovou platbu zpracovat jako elektronickou platbu.

· e. Automatické prodloužení. Pokud jsou automatická prodloužení ve vaší zemi povolena, budeme vás před automatickým prodloužením služeb informovat prostřednictvím e-mailu, pokud jste si služby nezakoupili na bázi předplatného. Poté, co vás informujeme o automatickém prodloužení služeb, můžeme vaše služby automaticky prodloužit a účtovat vám po dobu prodloužení cenu služeb aktuální při prodloužení. Současně vás upozorníme, že vám budeme prodloužení služeb účtovat k úhradě pomocí vašeho vybraného nastavení způsobu platby, bez ohledu na to, zda bylo v den prodloužení registrováno, nebo poskytnuto později. Také vám poskytneme pokyny, jak je možné služby zrušit. Služby musíte zrušit před datem prodloužení, aby vám nebylo prodloužení naúčtováno.

· f. Online výpisy a chyby. SPOLEČNOST vám poskytne online výpis vyúčtování na webu, kde si jej můžete zobrazit a vytisknout. Jedná se o jediný výpis vyúčtování, který poskytujeme. K dispozici může být faktura s DPH. Pokud ve výpisu dojde k chybě, opravíme ji co nejdříve, jakmile nás na ni upozorníte (nebo si jí všimneme) a my vyúčtování přezkoumáme. Musíte nás upozornit do 90 dní od prvního výskytu zjevné chyby ve vašem vyúčtování. Pokud nám chybu neoznámíte v tomto období, neponeseme žádnou odpovědnost a nebudeme akceptovat žádné nároky vyplývající ze ztrát způsobených takovou chybou v důsledku malé nedbalosti. Kromě toho nebudeme povinni chybu opravit.

· g. Zásady poskytování náhrad. Není-li zákonem nebo zvláštní nabídkou služeb uvedeno jinak, všechny nákupy jsou konečné a nevratné.

Pokud si myslíte, že SPOLEČNOST vám něco naúčtovala omylem, musíte nás kontaktovat do 90 dnů od tohoto zúčtování. Žádné náhrady nebudou poskytnuty za zúčtování starší než 90 dní.Vyhrazujeme si právo vydávat náhrady podle svého uvážení. Pokud bychom vydali náhradu, nemáme žádnou povinnost vydat stejnou nebo podobnou náhradu v budoucnu. Toto poskytnutí náhrady nemá vliv na zákonná práva,která mohou být použita.

SPOLEČNOST se může rozhodnout, zda poskytne náhrady v případě, že zákazník není spokojen s kvalitou poskytované služby. Taková náhrada může být poskytnuta počínaje od okamžiku první stížnosti až do konce předplaceného období.

h. Zrušení služeb. Službu můžete bez udání důvodu kdykoli zrušit podle podmínek v oddíle „Zásady poskytování náhrad" výše. Pro zrušení služby a vyžádání náhrady, pokud máte na náhradu nárok, navštivte webové stránky SPOLEČNOSTI. Doporučujeme přejít zpět na nabídku popisující služby, protože (i) nemusíte obdržet náhradu v době zrušení; (ii) může se na vás vztahovat povinnost uhradit poplatky za zrušení; (iii) může se na vás vztahovat povinnost uhradit všechny poplatky vyúčtované k tíži vašeho fakturačního účtu za poskytování služeb před datem zrušení nebo (iv) můžete zrušením služeb ztratit přístup k vašemu účtu a možnost jeho použití. Jestliže služby zrušíte, skončí služby na konci aktuálního období služeb nebo, pokud vám účtujeme periodicky, skončí vaše služby na konci období, ve kterém jste je zrušili.

i. Změny cen. Můžeme kdykoliv změnit cenu Služeb a pokud máte nastavený opakující se nákup, budeme vás informovat e-mailem nejméně 15 dní před změnou cen. Pokud nesouhlasíte se změnou cen, je třeba zrušit a přestat používat služby před tím, než cenová změna vstoupí v platnost. Je-li pevně stanovené časové období a cena za nabídku Služeb, tato cena zůstane v platnosti po dobu určitou.

Možnosti platby

SPOLEČNOST akceptuje následující platební podmínky:

·         Platba předem bankovním převodem

·         Platba online přes platební bránu

SPOLEČNOST přijímá platby ve dvou měnách a to v Českých korunách a v eurech. Faktury budou vyhotoveny dle žádosti ZÁKAZNÍKA buď v českém (v českých korunách) nebo anglickém jazyce (v eurech).

Ceny poskytnuté SPOLEČNOSTÍ se mohou lišit v českých korunách a v eurech podle aktuálního kurzu měny.

Záruky

Cybersecurity Help s.r.o. POSKYTUJEME SLUŽBY „TAK, JAK JSOU“, „SE VŠEMI VADAMI“ A „JAK JSOU K DISPOZICI“. NEZARUČUJEME PŘESNOST ANI VČASNOST INFORMACÍ, KTERÉ JSOU K DISPOZICI PROSTŘEDNICTVÍM TÉTO SLUŽBY. UZNÁVÁTE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE POČÍTAČOVÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY NEJSOU BEZCHYBNÉ A ŽE MŮŽE DOCHÁZET K OBČASNÝM VÝPADKŮM. NEMŮŽEME ZARUČIT, ŽE SLUŽBA BUDE NEPŘERUŠOVANÁ, VČASNÁ, BEZPEČNÁ A BEZCHYBNÁ NEBO ŽE NEDOJDE KE ZTRÁTĚ DAT. SPOLEČNOST A JEJÍ AFILACE, PRODEJCI, DISTRIBUTOŘI A DODAVATELÉ NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ SMLUVNÍ ZÁRUKY ANI PODMÍNKY. MÁTE VŠECHNY POVINNÉ ZÁRUKY STANOVENÉ ZÁKONEM, ALE NEPOSKYTUJEME ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁRUKY. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ROZHODNÝM PRÁVEM VYLUČUJEME VEŠKERÉ POVINNÉ ZÁRUKY, VČETNĚ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, ODBORNÉHO ÚSILÍ A NEPORUŠENÍ PRÁV.

Omezení odpovědnosti

 • a. SPOLEČNOST není odpovědná za váš obsah, materiály nebo ostatní materiály třetí strany, včetně odkazů na weby třetích stran a aktivity uživatelů. Tento obsah a aktivity nelze přičíst SPOLEČNOSTI a nepředstavují názor SPOLEČNOSTI.
 • b. SPOLEČNOST nese odpovědnost pouze v případě porušení závažných povinností podle této smlouvy.
 • c. SPOLEČNOST, její zástupci nebo právní zástupci nejsou odpovědní za nepřímé škody, včetně finanční ztráty, například ztráty zisku, pokud SPOLEČNOST, její zástupci nebo právní zástupci nejednali v hrubé nedbalosti nebo v rámci úmyslného nekalého jednání.
 • d. Veškerá zákonná odpovědnost bez zavinění SPOLEČNOSTI, včetně, bez omezení, odpovědnosti na základě zákona o odpovědnosti za produkt a zákonem stanovené odpovědnosti za porušení záruky, zůstává omezením odpovědnosti nedotčena. Totéž platí pro odpovědnost SPOLEČNOSTI, jejích zástupců nebo právních zástupců v případě podvodu nebo nedbalosti s následkem zranění nebo úmrtí jednotlivce.
 • e. SPOLEČNOST nenese odpovědnost za neplnění nebo prodlevu při plnění svých povinností podle těchto podmínek v rozsahu, ve kterém je takové neplnění způsobeno okolnostmi mimo přiměřenou kontrolu SPOLEČNOSTI (například pracovní spory, vyšší moc, válka nebo teroristické aktivity, záměrné poškození, nehody nebo dodržování platných zákonů či vládních výnosů). SPOLEČNOST vynaloží veškeré úsilí k minimalizaci účinků těchto událostí a k plnění povinností, které nebyly dotčeny.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Případné stížnosti na služby a jejich kvalitu by měly být adresovány na podporu webových stránek pomocí kontaktních informací na stránce Kontakty nebo e-mailovou adresu: support@s-help.com. SPOLEČNOST si vyhrazuje právo jednat v jejím nejlepším zájmu, aby poskytovali nejlepší možnou a přiměřenou kvalitu služeb ZÁKAZNÍKOVI. V případě, že stížnosti nejsou splněny SPOLEČNOSTÍ nebo SPOLEČNOST není schopna uspokojit ZÁKAZNÍKOVI potřeby, může zákazník požadovat náhradu podle Platebních podmínek popsaných v tomto dokumentu.

SPOLEČNOST garantuje vrácení pěněz do 30 dní od platby ZÁKAZNÍKA, pokud ZÁKAZNÍK není s poskytnutým SaaS řešením spokojený.

Ostatní

Veškerá problematika, která není zahrnuta v této dohodě by měla být vyřešena prostřednictvím vzájemné komunikace mezi oběma stranami. V případě, že dohoda mezi stranami není splněna, musí být spor vyřešen v souladu s Českým právem.

Aktualizováno: 19.7.2016